castellano

Ib-Salut  |   Servei de Salut de les Illes Balears 

 

GUIA FARMACOTERAPÈUTICA INTERNIVELLS DE LES ILLES BALEARS

 

BLOG EL COMPRIMIDO 

INDICADORS  I ESTÀNDARS DE PRESCRIPCIÓ CORPORATIUS 

 

COMISIÓ D'AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

Avaluació de medicaments
Nova avaluació: RIVAROXABÁN
NOTES DE FARMÀCIA
RECOMANACIONS I PROTOCOLS FARMACOTERAPÈUTICS COORPORATIUS
Documents
   
PROGRAMA INFORMED 

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
 

This website is accredited by Health On the Net Foundation. Click to verify.

We comply with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here

Web Médica Acreditada. Ver más información

          

 

 

 

NÚMERO ACTUAL  SETEMBRE 2011 

núm. 22    PDF

Si no dispone de Acrobat: 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

QUAN ES ADEQUAT UTILITZAR PER A L'ASMA I L'MPOC LES COMBINACIONS DE BETA-2 ADRENÈRGICS DE DURADA LLARGA I CORTICOIDES INHALATS?

EDITORIAL

La promoció de medicaments: a cavall entre el màrqueting i la informació

 

És innegable que el darrer segle han millorat les condicions de vida de la humanitat gràcies al descobriment de nombrosos medicaments, com ara els antibiòtics, els corticoides o els anestèsics. Encara que el desenvolupament d’un fàrmac és un procés llarg i molt costós, a ningú no li escapa que s’inverteix més del doble en la promoció comercial posterior d’aquell que en el descobriment i la investigació. Conseqüentment, allò que semblava guiar l’autorització dels medicaments —la medicina basada en l’evidènciaha quedat antiquat en favor d’una nova tendència, la medicina basada en el màrqueting, de manera que l’èxit de vendes dels nous productes depèn gairebé del tot d’una intensa tasca de promoció.

La presència dels comercials de les empreses farmacèutiques a les portes d’hospitals i centres de salut és una imatge quotidiana. Congressos, actes formatius, viatges, regals, relacions personals... Com influeixen en la tasca dels professionals de la salut? En un estudi americà es reflecteix que el 61% dels metges considera nul·la la influència de la indústria en la pràctica clínica d’ells mateixos; però quan se’ls demana sobre la influència en altres metges del seu entorn, la xifra es redueix al 10%, curiosament. Això contribueix al fet que, sovint, els perfils de prescripció siguin manifestament millorables.

Necessitam una comunitat mèdica i farmacèutica amb capacitat d’anàlisi crítica i amb interès per contrastar la veracitat de la informació promocional de la indústria, que sovint proporciona una visió distorsionada dels resultats de la investigació científica i camufla els efectes no desitjables. Les administracions públiques fan tímids intents per contrarestar aquesta font d’informació esbiaixada i no objectiva, per exemple amb la publicació de butlletins farmacoterapèutics com El Comprimido. No obstant això, aquestes iniciatives són clarament insuficients i s’han de completar amb un suport decidit a la formació continuada dels professionals sanitaris en farmacoteràpia i amb l’elaboració de recomanacions basades en l’evidència. Només així podrem tenir la seguretat d’estar treballant amb informació fiable i de qualitat.

 

Comité Editorial

 

Agraïm a Beatriz Calderón Hernanz la redacció de l’editorial.

 

Comitè Editorial

Laura Álvarez Arroyo

Txema Coll Benejam Margarita Prats

Fernando Becerril

Blas López Chamorro Francesc Puigventós

Mª Lluch Bennasar

María Martín Rabadán Marta Rovira

Ignacio Blasco

Gemma Melero Caterina Vicens

Beatriz Calderón 

Carmen Pata Iglesias  

Cecilia Calvo Pita

   

 Cecilia Calvo Pita  (elaboració  i suport tècnic)

 

Publicació del Servei de Salut de les Illes Balears, d'informació farmacoterapèutica, creada l'any 2004, dirigida a professionals sanitaris per a facilitar informació objetiva i independent que contribueixi a l'Ús Racional del Medicament. Elaborada per un comitè multidisciplinari en què participen professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears. La información publicada a El Comprimido pretén ser clara i sintètica, pràctica i orientada a les demandes dels professionals, fiable, actualitzada i referenciada.            

 
 AFEGIR A FAVORITS

Comentaris i sugèrencies, contacta amb nosaltres

   Cecilia Calvo Pita (webmaster): elcomprimido@ibsalut.caib.es   

    Servei de Salut de les Illes Balears - Serveis Centrals 

    Tel.: 971175616

Les adreces de correu rebudes s'utilitzaran exclusivament per a la comunicació amb l'emissor, i no haurà cessió a tercers de dades privats o confidencials

Última actualització: 14 setembre de 2011

NÚMEROS ANTERIORS

IMATGE DEL MES

 

"Mai no permetis que els peus vagin per davant de les sabates"

Proverbi escocès

RECURSOS DE BALEARS

Portal Farmacoterapèutic Hospital Universitari Son Espases  
Guíes farmacoterapèutiques de Balears

INFORMACIÓ FARMACOTERAPÉUTICA

Butlletins d'informació farmacoterapèutica
Informació sobre nous medicaments
Blogs sobre medicaments
Cerdadors
 NOTES MENSUALS DE L'AEMPS
Notes mensuals de l'AEMPS
FITXES TÈCNIQUES DE MEDICAMENTS
EMEA (EPARs) Agència Europea del Medicament

AEMPS 

Agència Espanyola del Medicament

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA
Guía Salud
NGC: National Guideline Clearinghouse
SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network
NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence
Fisterra
FARMACOVIGILÀNCIA